Username:
Password:
 
เดือนมกราคม 2556
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
เดือนมีนาคม 2556
เดือนเมษายน 2556
เดือนพฤษภาคม 2556
เดือนมิถุนายน 2556
เดือนกรกฎาคม 2556
เดือนสิงหาคม 2556
เดือนกันยายน 2556
เดือนตุลาคม 2556
เดือนพฤศจิกายน 2556
เดือนธันวาคม 2556
เดือนมกราคม 2557
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
เดือนมีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมสั่งจองสิ่งสะสม

เปิดสั่งจอง

วันที่ 8 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561 (สำหรับสมาชิก ส.ต.ท.)

วันที่ 15 กันยายน 2561 - 14 ตุลาคม 2561
หรือจนกว่าสิ่งสะสมจองเต็มจำนวน (สำหรับบุคคลทั่วไป)

กรุณาอ่านเงื่อนไขและวิธีการสั่งจองก่อน ถ้าหากไม่ทำตามเงื่อนไขและวิธีการสั่งจอง จะถือว่าการจองไม่สมบูรณ์

เงื่อนไขการสั่งจองแพคพิเศษ ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 10
เงื่อนไขการสั่งจองแพคพิเศษ ตราไปรษณียากรงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๖๑
เงื่อนไขการสั่งจองเหรียญที่ระลึก งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาจำหน่ายสิ่งสะสม งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขสวยสำหรับประมูล

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ส.ต.ท. ครั้งที่ 4/2561

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ระหว่างเวลา 12.30 น. - 18.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียด...